Prothese service aan huis

Kosten & Vergoedingen

behandeling

Volledige gebitsprothese boven en/of onder

Noodprothese/ Immediaatprothese

(Tandartskosten zoals trekken van tanden vallen hier buiten)

Rebasing (opvulling) of reparatie

Gebitsprothese op implantaten bovenkaak

Gebitsprothese op implantaten onderkaak

Gebitsprothese op implantaten boven- en onderkaak

Gedeeltelijke gebitsprothese

Vergoeding

75% (eens per 5 jaar)

75%

90%

92%

90%

83%

Alleen een (gedeeltelijke vergoeding vanuit een aanvullende (tandarts) verzekering

Eigen bijdrage

25%

25%

10%

8%

10%

17%

Verzekering

In Nederland hebben wij een verplichte basisverzekering met een wettelijke eigen risico. Daarnaast kan men een vrijwillige aanvullende (tandarts)verzekering afsluiten voor zorg die niet in de basisverzekering is opgenomen.
Een nota van de tandprotheticus zal dan ook bestaan uit twee verschillende onderdelen namelijk een honorarium en een tandtechniek deel.
Deze tarieven worden in opdracht van de minister vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit).

Uw tandprotheticus kan na de eerste kennismaking en mondonderzoek voor u een gespecificeerde kostenbegroting opstellen om de tarieven van de mogelijk te vervaardigen voorziening overzichtelijk in kaart te brengen.
Het is aan uw zorgverzekering om u op de juiste manier te informeren wat u wel of niet vergoed krijgt. U kunt hiervoor altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Ons advies is dan ook om dit te doen aan de hand van de eventuele ontvangen begroting. Hierin willen wij u altijd begeleiden.

Verschil eigen risico & eigen bijdrage

• Het (wettelijke) eigen risico is het bedrag dat u per jaar betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. Het is bedoeld om te voorkomen dat mensen overbodig van zorg gebruikmaken.
• Een (wettelijk) eigen bijdrage betekent dat u voor sommige zorg een deel van de kosten zelf moet betalen.

Volledige gebitsprothese

Vanuit de basisverzekering bedraagt de vergoeding voor een volledig kunstgebit 75% van de totale kosten. De overige 25% is dan de eigen bijdrage en zult u zelf moeten betalen. Indien u een aanvullende verzekering heeft kunt u een deel van de eigen bijdrage gedeeltelijk of volledig vergoed krijgen. Dit is verschillend per zorgverzekering en per aanvulling.

Reparatie en rebasingen hebben een vergoeding vanuit de basisverzekering van 90%. De eigenbijdrage bedraagt 10%.

Partiële gebitsprothese

De kosten van een gedeeltelijke gebitsprothese (partiële-/ frame prothese) vallen niet onder de basisverzekering. Deze kosten zijn particuliere kosten en kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per zorgverzekering en per aanvulling.

De kosten van reparaties en rebasingen van een gedeeltelijke gebitsprothese (partiële-/ frame prothese) kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed worden uit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering.

Volledige gebitsprothese op implantaten

Voor een vergoeding van een prothese op implantaten dient een machtiging afgegeven te zijn door de zorgverzekeraar*. Na machtiging is er een vergoeding vanuit de basisverzekering met een eigen bijdrage.

Een volledige ondergebitsprothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 10%. Een volledig bovengebit op implantaten kent een eigen bijdrage van 8%. Een tegelijkertijd vervaardigd normaal bovengebit in combinatie met een implantaat gedragen ondergebit kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 10%. Een tegelijkertijd vervaardigd normaal ondergebit in combinatie met een implantaat gedragen bovengebit kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 8%.

Voor een reparatie en rebasing van een implantaat gedragen gebitsprothese moet er een machtiging zijn afgegeven door de zorgverzekeraar*. Na machtiging is er een vergoeding vanuit de basisverzekering. Een rebasing heeft een eigen bijdrage van 10%.

* Het kan voorkomen dat uw tandprotheticus een overeenkomst heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar. Eén van de zaken die dan vaak wordt afgesproken is machtingsvrij werken. In dat geval hoeft er niet van tevoren een machtiging te worden aangevraagd. Daarnaast mogen bij sommige verzekeraars bepaalde handelingen machtingsvrij uitgevoerd worden.

Het vooronderzoek, de röntgenfoto en het implanteren ten behoeve van een prothese op implantaten kent een vergoeding van 100% vanuit de basisverzekering.

Facturering

U krijgt de rekening van Infomedics!
Facturering zal bij Ris Tandprothetiek verlopen via Infomedics. Infomedics is een factoringsbedrijf die de financiële afhandeling verzorgt van uw zorgverlener. Zo kan uw behandelaar zijn/haar aandacht volledig richten op het verlenen van (mond)zorg. Kijk voor meer informatie op www.infomedics.nl of vraag ernaar bij uw tandprotheticus.

Garantie en nazorg

Uw kunstgebit is met zorg vervaardigd om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Uw tandprotheticus geeft u een jaar garantie op de duurzaamheid. Hieronder valt niet de pasvorm of breken door het niet tijdig laten opvullen. Vijl of slijp nooit zelf aan uw kunstgebit, hiermee vervalt uw recht op garantie.

Folders

Meer informatie over de diverse gebitsprotheses vindt u in onderstaande folders van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici.